020 695 0700

Rijksstraatweg 5
1115 AG Duivendrecht

Ma – Di – Do & Vr : 08:30 – 20:00
Wo : 08:30 – 21:00
Za : 10:00 – 15:00

Rijksstraatweg 5

1115 AG Duivendrecht

info@dierenkliniek-duivendrecht.nl

Openingstijden

Maa - Di - Do & Vr : 08:30 - 20:00 Wo : 08:30 - 21:00 Za : 10:00 - 15:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op het gebruik van onze website is de Disclaimer van Dierenkliniek Duivendrecht van toepassing.

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de opdrachtgever tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.
 • Opdrachtgever: de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de Behandelingsovereenkomst uitvoert. Indien dit niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring.
 • Dierenartsenpraktijk: de Dierenarts(en), alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.
 • Patiënt: het door de opdrachtgever ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.
 1. Onderneming

2.1 Dierenkliniek Duivendrecht is gevestigd te Duivendrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 77719638. “Dierenkliniek Duivendrecht” is een handelsnaam van een door M.C, Blok en M.C.M. Meppelink – Jansen gedreven maatschap met als doel de uitoefening van de dierenartsenpraktijk Duivendrecht in de meest ruime zin van het woord.

 1. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten, inclusief vervolg-opdrachten, die aan Dierenkliniek Duivendrecht, of haar werknemers worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door Dierenkliniek Duivendrecht bij de uitvoering van haar diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.

 1. Partijen

4.1 Alle opdrachten worden enkel aanvaard en uitgevoerd door Dierenkliniek Duivendrecht, ook indien de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor dit laatstgenoemde geval een regeling bevat, en 7:407 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.2 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de opdrachtgever te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

4.3 Indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, is de Dierenartsenpraktijk te allen tijde gerechtigd om alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te doen, in rekening te brengen.

4.4 De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van de Patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

4.5 De tussen de Dierenartsenpraktijk en de opdrachtgever gesloten behandelingsovereenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.

4.6 De Dierenartsenpraktijk voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.

 1. Beperking aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Dierenkliniek Duivendrecht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico.

5.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 5.000 Euro.

5.3 Indien door of bij de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Dierenkliniek Duivendrecht aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico.

5.4 Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Dierenkliniek Duivendrecht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

 1. Derden

6.1 Dierenkliniek Duivendrecht zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de cliënt overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Dierenkliniek Duivendrecht wordt geacht volledig door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 1. Tussentijdse beëindiging overeenkomst

7.1 De Behandelingsovereenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

 1. het uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de opdrachtgever en zo nodig de opdrachtgever hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen. De opdrachtgever is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
 2. het overlijden van de Patiënt.
 3. een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
 4. een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de opdrachtgever op ernstige wijze is verstoord. Indien de Behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de opdrachtgever hierover informeren en zijn motivatie aan de opdrachtgever uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

7.2 Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

 1. Declaraties

8.1 De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. De Dierenartsenpraktijk mag haar tarieven eenzijdig verhogen. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

8.2 Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk geschied per pin of contant, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Naar keuze van de Dierenartsenpraktijk kan in uitzonderingsgevallen worden ingestemd met betaling binnen veertien dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

8.3 Declaraties van Dierenkliniek Duivendrecht zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is vanaf het moment van intreden van het verzuim herinneringskosten verschuldigd; bij een eerste herinnering is dit 5 euro, een tweede herinnering 10 euro, een derde herinnering 15 euro, enzovoorts. Er wordt elke 14 dagen herinnerd aan de openstaande factuur. Wanneer betaling uitblijft zal Dierenkliniek Duivendrecht overgaan tot het inschakelen van een incassobureau.

8.4 In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de Dierenartsenpraktijk, is er een mogelijkheid tot het afspreken van een betalingsregeling. Hiervoor is een formulier “kostenregeling” beschikbaar waarin afspraken gemaakt worden tussen de opdrachtgever en Dierenkliniek Duivendrecht. Deze kan alleen gebruikt worden bij behandelingen waarvoor de kosten hoger zijn dan 300 euro, waarbij een aanbetaling gedaan dient te worden van tenminste de helft van het verschuldigde bedrag (tenzij anders overeengekomen). De wens tot het gebruik maken van deze betalingsregeling dient kenbaar gemaakt te worden door de opdrachtgever vooraleer de behandeling gestart is. Indien dit pas na behandeling of bij nalatigheid van betaling aan het licht komt, worden hiervoor eenmalige administratiekosten van 15 euro gerekend.

8.5 Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerst vervallene.

 1. Buitengerechtelijke incassokosten

Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de BIK-staffel.

 1. Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen Dierenkliniek Duivendrecht en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Dierenkliniek Duivendrecht, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig de klachtenregeling.

 1. Eigendom en gegevens

11.1 De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de Patiënt en de uitvoering van de overeenkomst.

De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De opdrachtgever kan op verzoek afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

11.2 Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt de Dierenartsenpraktijk gebruik van de (persoons)gegevens die de opdrachtgever aan de Dierenartsenpraktijk verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de opdrachtgever conformeert de Dierenartsenpraktijk zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Privacy.

 1. Betreding Opname/Locatie werkzaamheden

Indien de behandeling van de Patiënt da