020 695 0700

Rijksstraatweg 5
1115 AG Duivendrecht

Ma – Di – Do & Vr : 08:30 – 20:00
Wo : 08:30 – 21:00
Za : 10:00 – 15:00

Rijksstraatweg 5

1115 AG Duivendrecht

info@dierenkliniek-duivendrecht.nl

Openingstijden

Maa - Di - Do & Vr : 08:30 - 20:00 Wo : 08:30 - 21:00 Za : 10:00 - 15:00

Privacyverklaring

Privacy Statement Dierenkliniek Duivendrecht

Wij respecteren jouw privacy en verwerken zo min mogelijk gegevens. Hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan leggen we graag aan je uit. Inhoud, deskundigheid, en eerlijkheid zijn belangrijke pijlers van de dienstverlening van Dierenkliniek Duivendrecht. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. Precies zoals de wet het ons voorschrijft. Wij vinden het belangrijk om je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij je hierover.

1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Dierenkliniek Duivendrecht persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Dierenkliniek Duivendrecht. Dit Privacy Statement is van toepassing op:
– cliënten van Dierenkliniek Duivendrecht
– potentiële cliënten met wie Dierenkliniek Duivendrecht contact heeft gelegd of wil leggen
– bezoekers van de website van Dierenkliniek Duivendrecht
– ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Dierenkliniek Duivendrecht
– alle andere personen die contact opnemen met Dierenkliniek Duivendrecht of van wie Dierenkliniek Duivendrecht persoonsgegevens verwerkt.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt niet dit Privacy Statement.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens jouw bezoek aan onze websites en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms.
Persoonsgegevens door jou verstrekt:
– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van jouw patiënt door een dierenarts of paraveterinair.
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes

3. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens (NAW gegevens, contactgegevens, naam en kenmerken van uw dier) voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor je op een rij:
•Om u en uw dier zo goed mogelijk te helpen oftwel het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor administratieve doeleinden, maar ook om analyses uit te voeren.

  • Het onderhouden van contact met jou.
    Jouw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die je aan ons hebt gevraagd.
  • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij vinden het belangrijk je te benaderen met informatie die voor jou relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact.

    Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt je nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

4. Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
• Toestemming
• Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
• Wettelijke verplichting
• In verband met een gerechtvaardigd belang

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Dierenkliniek Duivendrecht zich op baseert zijn:

Toestemming
– Als we jou toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
– Indien je ons een opdracht verleent tot het leveren van diergeneeskundige diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang
– Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld jouw contactgegevens om je uit te nodigen voor seminars en events.

5. Verwerkers
Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig jouw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van jouw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Wij verstrekken enkel op uw nadrukkelijke verzoek persoonlijk identificeerbare informatie aan derden, zoals andere dierenartspraktijken en verwijsklinieken.

7. Indien je vragen hebt over jouw persoonsgegevens
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij.

8. Klachten?
Als je onverhoopt klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kun je je uiteraard altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens .

  1. Veranderingen
    Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van jou vragen en de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen je daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat je geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je hierop ook via onze website attent maken.